UVO Lopik heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat er regelmatig mutaties zullen zijn in de aangeboden informatie. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor enig handelen op basis van de op of via de website beschikbaar gestelde informatie. UVO Lopik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolgd van gebruik van op de site beschikbaar gestelde informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, links naar websites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet behoorlijk functioneren van de website. UVO Lopik is een handelsnaam van Hardhoutbewerking Lopik BV. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van UVO Lopik, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Holland. Op verzoek zenden wij u kostenloos een exemplaar toe. © Copyright UVO Lopik